Privacy Policy

Huishoudelijk reglement Camperplaats Kessenich

 

 

De camperplaats is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s of mobilhomes.

Er zijn 16 standplaatsen voorzien. één camper per plaats.

Elke camperplaats beschikt over een stroomaansluiting met CEE aansluiting met een capaciteit van 6 Ampère. De gebruiker dient zelf te zorgen voor een geschikte aansluitkabel. We beschikken over 4 plaatsen met 10 amp.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, vandalisme, verlies van goederen of eventuele schade aan voertuigen of bezittingen.

Sluit steeds de camper goed af bij het verlaten van de camperplaats. Laat geen waardevolle spullen duidelijk zichtbaar achter.

Huisdieren van gebruikers moeten buiten hun camper steeds aan de leiband. We vragen uitdrukkelijk van de hondenpoep op te ruimen en in de daartoe bestemde vuilbak te deponeren..

Vertrek tussen 8 en 12u. Indien u vroeger wenst te vertrekken, dient u de beheerder de avond voordien te verwittigen. Indien de camperplek om 13u niet ontruimd is zal een extra dag worden aangerekend. Aankomen kan vanaf 12u, of anders na overleg. Gelieve voor 12u te parkeren voor de loods.  
Op rustige dagen is dit bespreekbaar! 

 

NIEUW: Ons grasterrein is pas ingezaaid. Daarom zijn matten verboden. Enkel grasdoorlatende matten zijn mogelijk.

 

PMD – Papier – Glas – GFT – Restafval.

We sorteren het afval zo milieubewust mogelijk.

Grijswatertank en chemisch toilet dienen geledigd te worden op de loosplaats. Water is schaars en er dient zuinig mee te worden omgesprongen. Het is verboden uw afvalwater of chemisch toilet op of bij de camperplaats te lozen.

BBQ is toegelaten op het eigen terrein in een daartoe geschikt toestel en onder voortdurende bewaking op minimum 50 cm boven het gras. Daarbij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen. (Zet een emmer water klaar)

Gedoofde en afgekoelde BBQ-kolen mogen gedeponeerd worden in een speciaal daarvoor voorzien metalen vat.

 De gebruikte standplaats dient bij vertrek steeds proper en vrij van afval te worden achtergelaten. Afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene afvalcontainer.

Veiligheid

Open vuur is ten allen tijde verboden.

Gasflessen zijn ten strengste verboden.

De blusmiddelen staan bij de ingang van het camperterrein.

Bij brand wordt van de aanwezige camperaars verwacht een eerste bluspoging te ondernemen, eventuele bewoners pogen te evacueren en de hulpdiensten te bellen.

In geval van onheil, brand, paniek of een ontploffing dienen de gasten zich naar de verzamelplaats te begeven. Deze bevindt zich bij het afvalverzamelpunt.

Parkeren is enkel mogelijk om de daarvoor voorziene plaatsen.

Het is verboden om voertuigen op de toegangswegen te parkeren.

 

Toegang

Enkel de camperplaats, verzamelplaats, afvalverzamelplaats, en loospunten zijn toegankelijk voor camperaars. Het privé-gedeelte van het domein is niet toegankelijk zonder toestemming van de beheerders. De poort aan de straat wordt ‘snachts gesloten, wil je nog laat weg, vraag de code.

Prijs

De kostprijs voor één overnachting bedraagt 15€ per camper. Hiervoor krijgt u 6 Ampère stroom, water, en kunt u uw water en chemisch toilet lozen, gebruik maken van de afvalcontainer. Op de camperplaats is grondwater gratis beschikbaar.

Aan de woning is leidingwater, hier vragen we 1 euro per 10l voor of 4 euro voor volle watertank mh.

Huisdieren mogen gratis verblijven..

Betaling wordt volledig vereffend bij aankomst.

Als blijkt dat u onze regels niet naleeft, dan zijn wij helaas gedwongen u, eventueel na een waarschuwing de verdere toegang tot de camperplaats te ontzeggen, zonder terugbetaling.

 

Privacyverklaring.

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Waarom deze privacyverklaring?

Uw privacy en gegevensbescherming is voor Camperplaats Kessenich van het grootste belang. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

In deze privacyverklaring vindt u deze informatie terug: welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw rechten zijn en ook heel belangrijk: hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Camperplaats Kessenich levert alle inspanningen die mogelijk zijn om uw privégegevens ook echt privé te houden.

Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten en diensten, alsook op de noodzakelijke persoonsgegevens van derden die wij dienen te verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren, onze website, u inschrijft op onze nieuwsbrief, of op elke andere wijze wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten.

De persoonsgegevens van onze ex-klanten of prospecten trachten wij eveneens zo goed en zorgvuldig mogelijk te verwerken en beveiligen, conform deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van kracht met ingang van 24 mei 2018.

Verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u verderop in deze privacyverklaring.

Het begrip ‘verwerking’ is bijzonder ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of (uiteindelijk) vernietigen van die gegevens.

 

Afdeling 2. Verzamelen van persoonsgegevens

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

We verwerken uiteraard de persoonsgegevens die u ons zelf geeft.

U kunt op verschillende momenten en naar aanleiding van verschillende situaties er voor kiezen op uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Zo kunt u uw gegevens aan ons bezorgen wanneer u met ons wil communiceren, wanneer u inlichtingen vraagt, wanneer u met ons telefoneert.

2. Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

– Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon- / faxnummer, website-URL, …);

– Professionele gegevens (bedrijfsnaam, hoofdkantoor, bedrijfs- / btw-nummer, zakelijk telefoonnummer, professioneel e-mailadres, website-URL, functie, status, naam van de vertegenwoordiger);

– Financiële gegevens (bankrekeningnummer, bankinstelling, …);

– Alle andere gegevens die u vrijwillig meedeelt aan ons die noodzakelijk zijn voor de opdracht die u ons toevertrouwt.

Afdeling 3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Proportioneel en noodzakelijk karakter van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, maar telkens verwerken wij enkel de gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om het doel te realiseren.

Zo is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk:

– in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst of samenwerking;

– om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en of

– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan zullen wij steeds uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen verwerken.

 Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hierna beschrijven wij zo veel mogelijk in detail op welke manier Camperplaats Kessenich uw persoonsgegevens zal gebruiken:

– Voor de uitvoering van de overeenkomst die we met mekaar hebben, met inbegrip van nieuwsbrieven, informatieverstrekking over onze diensten en producten;

– Analyse van uw surfgedrag waarmee we ons aanbod van producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoeftes.

 

Afdeling 4. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Principe

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Daarom implementeert Camperplaats Kessenich naar redelijkheid alle fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Technische maatregelen

Wij gebruiken allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals onder andere: beveiliging met wachtwoord, firewalls, antivirus.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden verwittigd.

 

Afdeling 5. Doorgift van uw persoonsgegevens

Algemene principes

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gebruik van anonieme gegevens

Wij gebruiken anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden en interne/externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon.

Camperplaats Kessenich waarborgt telkens dat al deze partijen de van ons ontvangen data nooit kunnen herleiden naar een te identificeren natuurlijke persoon.

 

Afdeling 6. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Uw recht van inzage

U hebt het recht om op ieder ogenblik van Camperplaats Kessenich te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:

– de verwerkingsdoeleinden;

– de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

– indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

– het bestaan van uw privacy rechten;

– het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

– de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en

– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Camperplaats Kessenich kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten.

Uw recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

– uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door Camperplaats Kessenich;

– u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Camperplaats Kessenich zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;

– u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Camperplaats Kessenich;

– uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;

– uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

– uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

Uw recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

– u betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Camperplaats Kessenich in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;

– de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;

– Camperplaats Kessenich heeft uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;

– zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;

Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt aan Camperplaats Kessenich, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kunt u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

Er zijn twee aspecten verbonden aan dit recht:

– u kan Camperplaats Kessenich verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en

– u kan Camperplaats Kessenich verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de doorgifte opgeeft. Camperplaats Kessenich heeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Camperplaats Kessenich of in kader van het algemeen belang. Camperplaats Kessenich zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Camperplaats Kessenich dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

 

Afdeling 7. Hoe moet u uw rechten als betrokkene uitoefenen?

Tot wie moet u zich richten voor de uitoefening van uw rechten?

Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, kunt u daarvoor een schriftelijke vraag richten tot: Camperplaats Kessenich, Kessenicherweg 34, 3640 Kinrooi.

Zijn er kosten verbonden aan de uitoefening van uw rechten?

In principe niet: u kan de hogergenoemde rechten gratis uitoefenen, tenzij wij vaststellen dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Zo kunt u niet elke maand uw recht van inzage uitoefenen.

In dat geval doen er zich twee mogelijkheden voor:

– ofwel rekenen wij een redelijke vergoeding aan voor de uitoefening van uw rechten; ofwel

– weigeren wij een gevolg te geven aan uw verzoek.

Hoe krijgt u antwoord op uw verzoek?

Wij doen ons best om u een zo beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk mogelijk antwoord te geven.

Wij doen dit bij voorkeur elektronisch, tenzij u verzoekt uw antwoord via een andere vorm te ontvangen.

Ontvangt u onmiddellijk antwoord?

Wij doen uiteraard ons best om zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoek.

Wij reageren in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, tenzij u meerdere verzoeken indient of indien het complexe verzoeken betreft. Afhankelijk daarvan, zou de termijn van één maand desnoods met twee maanden verlengd kunnen worden.

Afdeling 8. Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om het doel te realiseren waarvoor we uw persoonsgegevens verzameld hebben.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms kort zijn, en soms lang. De termijn is bijvoorbeeld langer zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zo zijn wij verplicht om facturatiegegevens maximaal zeven jaren bij te houden teneinde aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen).

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden verzamelde persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Afdeling 9. Wijziging van het privacybeleid

Camperplaats Kessenich kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe marktomstandigheden, of omdat we nieuwe activiteiten uitvoeren.

Wij nodigen u daarom uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen via onze website. Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze website en via andere kanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij uw toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten wanneer de wetgever dit noodzakelijk acht.

Afdeling 10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Camperplaats Kessenich gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Camperplaats Kessenich gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://www.privacycommission.be/nl

Afdeling 11. Geschillenregeling

Onze privacyverklaring en –beleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggende privacyverklaring zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Camperplaats Kessenich, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be